«ææ, æ, æ ææ . æ - ææ!» ..


- . ..
South Ossetian State University named after A.A. Tibilov

10 2014

ÆÆ Æ

ÆÆ   Æ () æ æ ææ æ. æ æ ææ æ æ, æ ææ æ æææ. ææ æ æ æ æ, . æ æ æ æ . « æ ææ. æ æææ ææ æ ææ, æ æ æ æ , æ ææ». æ æ ææ æ æ æ: æ - æ æ æææ ( , - 3- æ), æ ææææ ( , - 3- æ) ææ ææ ( , æ ææ æææ 3- æ). ææ æ, ææ 'ææ. æ æ, ææ æ æ , æ ææ æ æ . Ææ æ æ , - æ . æ ææ ‘ææ æ æ. , ææ, æ æ æ, æ , ææ æ æ. æ æ æ, ææ æ . æ æ. æ æ æ æ, æ. æ æææ æ ææ æ.

æ æ